OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เตรียมจับมือ 3 พันธมิตรหลัก เร่งปั้นคน new gen เข้าสู่ตลาดทุน

358 | 31 สิงหาคม 2566
OKMD เตรียมจับมือ 3 พันธมิตรหลัก เร่งปั้นคน new gen เข้าสู่ตลาดทุน
31 สิงหาคม 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพฯ - สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 3 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินการลงทุน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพทางการเงินและการลงทุนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้พร้อมต่อยอดการลงทุนในอนาคต ตั้งเป้าเปิด ‘โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน’ ในไตรมาส 4 ของปี 2566 คาดมีเยาวชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 3,000 คนดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวว่า “ด้วยภารกิจหลักของ OKMD ในการบริหารและจัดการความรู้ของประเทศในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ 4 ด้านหลักที่คนไทยทุกคนควร คือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน (Financial Literacy) สุขภาพและสาธารณสุข (Health Literacy) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และความยั่งยืน (Sustainable Literacy) จึงนับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF เล็งเห็นความสำคัญร่วมกันในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่เข้าการลงทุนในตลาดทุนในอนาคต จึงได้เตรียมให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้”   

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในครั้งนี้ OKMD มีแผนงานที่จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทักษะทางการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน รวมทั้งเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.  และหน่วยงานที่สำคัญด้านการเงินการลงทุน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆดร.พรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยหลังการหารือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการส่งเสริมให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับ OKMD ว่า “ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงทางการเงิน ไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือป้องกันตนเองจากการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เพื่อให้คนไทยมีทักษะทางการเงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบ เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตัวเอง และวางแผนบริหารจัดการการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และการร่วมมือกับ OKMD ในโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน เป็นอีกหนึ่งโครงการสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน” ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า OKMD เชื่อว่าการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะทางด้านการเงินในช่วงวัยเด็กและเยาวชน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้คนไทยมีความรู้และระดับทักษะทางการเงินสูงขึ้นในทุกด้าน และเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีการก่อหนี้และภาระหนี้ที่ไม่จำเป็นลดลง  มีการออมเพิ่มขึ้น และมีการออมตามแผนทางการเงินและเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง และแรงกดดันทางการเงิน ผ่านการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังมีทักษะด้านการเงินดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการเงินดิจิทัลได้ รวมทั้งสามารถป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยที่เกิดจากการเงินดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สำหรับรายละเอียดของโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน  จะประกอบด้วย กิจกรรมที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการองค์ความรู้โดยจัดทำหลักสูตรและชุดความรู้ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การจัดสัมมนาและแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้าน Financial Literacy 3) การบ่มเพาะความรู้สร้างความรู้ ผ่านงานตลาดนัดความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ 8 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค 4) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน ประกอบด้วย มุมความรู้ และบอร์ดความรู้มีชีวิต 5) การบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก  และการประกวดโครงงานวางแผนการเงินการลงทุน  และ 6) งานเผยแพร่ความรู้เชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเร็วๆ นี้ ทาง www.okmd.or.th

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี  เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี
เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวและกิจกรรม