OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จับมือ ธรรมศาสตร์ ปั้นโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา

357 | 31 สิงหาคม 2566
OKMD จับมือ ธรรมศาสตร์ ปั้นโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา
29 สิงหาคม 2566 ณ TK Park กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน และการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจเบื้องต้น ประเดิม “โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program)” พร้อมระดมกูรูผู้เชี่ยวชาญในระบบนิเวศการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้กว่า 30 คน และเชื่อมต่อกับนักลงทุน คู่ค้า และลูกค้าที่มีศักยภาพ มุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการศึกษาไทยก้าวสู่ตลาดโลก
 
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ okmd  กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และให้บริการความรู้ ยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแห่งอนาคต ตลอดจนส่งมอบประสบการณ์และการบูรณาการจุดเด่น ความถนัด และความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกาพัฒนาตนเองการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ”
  
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ OKMD จึงร่วมกันจัดทำ LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ ที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม  ด้านการเรียนรู้  และการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถค้นหาทางแก้ปัญหาธุรกิจให้ตอบโจทย์และเข้าสู่ตลาดได้ ที่สำคัญสามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาให้กับประเทศไทย รวมทั้งทำให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และแนวคิดเชิงนวัตกรรมด้านการศึกษาอีกด้วย”
    
LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program จะเริ่มบ่มเพาะธุรกิจด้านการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566  ในรูปแบบของ 1) Training & Workshop เพื่อพัฒนาธุรกิจ ด้านต่างๆ รวมถึงการเพิ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษาของตนเอง โดยในกระบวนการจะมี Workshop จากวิทยากรทั้งด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2) Education Experts เพื่อเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในระบบนิเวศการศึกษา และ 3) Community Activities เพื่อเชื่อมต่อกับนักลงทุน คู่ค้า และลูกค้าที่มีศักยภาพ ช่วยผู้ประกอบการสร้างความสัมพันธ์และทำให้ธุรกิจเติบโต

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 ทีม จาก 237 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 20 ทีม (76 คน)  โดยจะได้รับการบ่มเพาะทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และเปิดมุมมองทางด้านการศึกษาอย่างเข้มข้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนกว่า 30 คน อาทิ รศ.ดร.พิภพ อุดร, ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ (Co-Founder, Deschooling Game) คุณโตมร ศุขปรีชา (OKMD)  และมีเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “การร่วมมือกันจัด LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program ขึ้นในครั้งนี้ เราคาดหวังว่า จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยทุกคนได้เข้าถึงความรู้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน ด้วยโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการศึกษาให้กับประเทศไทย โดยการสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาในสังคมให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการบ่มเพาะผู้ประกอบการทุกคนที่ต้องการสร้างไอเดียจากศูนย์สู่ความสำเร็จ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศไทย ภายใต้พันธกิจหลักของเราคือ การเป็นแพลตฟอร์มการสร้าง และส่งเสริมสตาร์ทอัพประเทศไทยให้ก้าวไกลไประดับโลก การเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับคนทุกคนที่ไม่แบ่งแยกด้วยเพศ วัย อาชีพ ศาสนาหรือการเมือง เยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่นักเรียนในระดับมัธยม ไปจนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ที่ให้ได้รับการสนับสนุนต่อยอดไอเดียธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และมีศักยภาพในการนำออกสู่ตลาดในระดับนานาชาติต่อไป”
 
88 SANDBOX ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับ OKMD จัด พิธีเปิด โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program) ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ OKMD  และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมาย  ดังนี้
 1. DMii, For Future Education Model
  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการเสวนา เพื่อบอกเล่าและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ในโมเดลการจัดการเรียนรู้ในยุค “ความรู้อายุสั้น แต่คนอายุยาว” การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาแบบใหม่ ผ่านการทำงาน โดยการถือคติว่า เรียนก่อน ค่อยทำงาน แล้วจึงจะรู้ว่าชอบอะไร กล่าวคือการทำงานเพื่อให้รู้ตัวตนของตนเองก่อน ว่าชอบในการทำงานด้านไหน สิ่งใด แล้วค่อยไปเรียนต่อยอดเอาเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2. Learnovation to Learnlab
  จากนวัตกรรมการศึกษา สู่พื้นที่แห่งการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแห่งอนาคต เป็นโครงการที่ทาง 88 SANDBOX จากมหาลัยธรรมศาสตร์จัดร่วมกับ OKMD โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกิจกรรมสนับสนุนเหล่า EdTech Startup เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และ solution ให้ตอบโจทย์และเข้าสู่ตลาดได้ อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าและการเติบโตให้เหล่า EdTech Startup ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีและพันธมิตรทางธุรกิจของโครงการ

 3. 88 Learnovation Program
  พื้นที่ผลักดันขีดจำกัดการศึกษาไทย ให้มุ่งสู่ Better Life, Better Society ด้วยโครงการ 88 SANDBOX ภายใต้ความดูแลของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการเป็น Ecosystem บ่มเพาะผู้ประกอบการ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศไทย ภายใต้พันธกิจหลักคือ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการสร้างและส่งเสริมสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้ก้าวไกลไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการได้มีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาไอเดียธุรกิจของทีมสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีศักยภาพในการนำออกสู่ตลาดในครั้งนี้ จึงอยากผลักดันด้าน EdTech ให้สามารถนำมาต่อยอด และเป็นอีกหนึ่งทางในการสร้างสรรค์ประเทศ

 4. Discover the Future of Education
  ค้นหา และค้นพบศักยภาพของการศึกษาแห่งอนาคต ไปกับเหล่ากูรูชั้นนำด้านการศึกษาในทุกสายงาน ที่จะพาทุกท่านที่ร่วมฟังเสวนาเปิดมุมมองใหม่ๆ ถึงการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

 5. Integrated Education Platform
  บูรณาการของ 4 องค์กรนวัตกรรมชั้นนำ เชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับนวัตกรรม ที่จะเข้ามาเสริมสร้างการศึกษาให้แข็งแกร่งขึ้น และปิดจุดอ่อนการศึกษาในประเทศไทย

 6. Innovative Edtech Lab
  Lab นอกห้องเรียน ที่พาคุณไปทดลอง และทำจริง กับนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการทำงานด้านการศึกษาจากทั้ง 3 องค์กรที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย ทั้ง Conicle และ OpenDurian นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดทางการศึกษาด้วยการทำบอร์ดเกมส์อีกด้วย

 7. Master from Failure
  เชี่ยวชาญให้สุด จาก "ความล้มเหลว" แบบเฮียๆ กว่าจะนิ่ง พี่ก็ต้องกลิ้งมาก่อน กว่าจะมาเป็นเฮียวิทย์ หรือคนที่เรียกได้ว่าผ่านมาทุกรูปแบบ ผ่านอะไรมาบ้าง เล่าประสบการณ์แบบเฮียๆ โดย เฮียวิทย์ วิทย์ สิทธิเวคิน
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี
เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวและกิจกรรม