OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จับมือ ‘พาณิชย์’ ต่อยอดนวัตกรรมความรู้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันการค้าระดับนานาชาติ

166 | 25 กรกฎาคม 2566
OKMD จับมือ ‘พาณิชย์’ ต่อยอดนวัตกรรมความรู้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันการค้าระดับนานาชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี - เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  ได้เข้าหารือนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันการแข่งขันในระดับสากล และสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในยุคดิจิทัล เบื้องต้นเน้นแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ หรือ OKMD Knowledge Portal (knowledgeportal.okmd.or.th)ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า พันธกิจสำคัญของ OKMD คือการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ โดยให้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องสมุดมีชีวิตทีเคพาร์ค และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม และล่าสุดก็คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศที่ชื่อ OKMD Knowledge Portal หรือ knowledgeportal.okmd.or.th  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความรู้และหลักสูตรออนไลน์หลายสาขาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ และการทำธุรกิจ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้ โดย OKMD ได้ดำเนินการเชื่อมโยงพันธมิตรเครือข่ายความรู้สำคัญ ได้แก่ หน่วยงานราชการของประเทศ ที่มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และต้นทุนสำคัญในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
 


OKMD เล็งเห็นว่า ด้วยบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ผลักดันการผลิตสินค้าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก เชื่อมโยงการผลิตในภูมิภาคสู่การตลาดในประเทศและทั่วโลก จึงทำให้มีคลังข้อมูลความรู้ที่เสริมศักยภาพธุรกิจ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ในหลากหลายมิติ และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในปัจจุบันและอนาคต อาทิ ยุทธศาสตร์และการส่งเสริมการค้าในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทิศทางการค้าโลก กฎหมายธุรกิจ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เจาะลึกการค้า-การลงทุน-การพัฒนาสินค้าประเภทต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์และสินค้าอาหารฮาลาล การวิจัยด้านการค้าโลก ในเบื้องต้น OKMD จึงได้ร่วมมือกับสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยการเชื่อมโยงสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่สำคัญต่างๆ ไปในวงกว้างให้มากขึ้น
 
สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป OKMD ได้เข้าหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและเติมเต็มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน OKMD Knowledge Portal โดยจะร่วมกันคัดสรรองค์ความรู้เชิงลึกที่เป็นประโยชน์อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดปีกและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับความท้าทาย และการเปลี่ยนในโลกของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงฯ ที่เห็นชอบกับหลักการในเบื้องต้น และพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป ดร.ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม