OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ผนึกกำลัง สสว. ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ

240 | 27 มิถุนายน 2566
OKMD ผนึกกำลัง สสว. ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ พร้อมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยนวัตกรรมความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ หรือOKMD Knowledge Portal (https://knowledgeportal.okmd.or.th) และ SME Portal (www.smeone.info) แพลตฟอร์มกลางสำหรับการค้นหาข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า “โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เพื่อยกระดับทักษะความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ”

“OKMD ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อยกระดับศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของคนไทย ผ่านการให้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีความทันสมัย จึงดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ ที่ชื่อ OKMD Knowledge Portal หรือhttps://knowledgeportal.okmd.or.th ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความรู้และหลักสูตรออนไลน์จำนวนมาก หลากหลายสาขา มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ชัดเจน มีการพัฒนาเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนของทาง สสว. ก็มี SME Portal หรือ www.smeone.info ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการค้นหาข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย”

ดร.ทวารัฐ กล่าวถึงความสำคัญในการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “นับเป็นความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมกันสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ และยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของผู้ประกอบการ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

E-Workforce Ecosystem Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยสร้างโปรไฟล์เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ

ข่าวและกิจกรรม