OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ผนึกกำลัง สสว. ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ

190 | 27 มิถุนายน 2566
OKMD ผนึกกำลัง สสว. ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ พร้อมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยนวัตกรรมความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ หรือOKMD Knowledge Portal (https://knowledgeportal.okmd.or.th) และ SME Portal (www.smeone.info) แพลตฟอร์มกลางสำหรับการค้นหาข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า “โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เพื่อยกระดับทักษะความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ”

“OKMD ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อยกระดับศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของคนไทย ผ่านการให้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีความทันสมัย จึงดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ ที่ชื่อ OKMD Knowledge Portal หรือhttps://knowledgeportal.okmd.or.th ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความรู้และหลักสูตรออนไลน์จำนวนมาก หลากหลายสาขา มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ชัดเจน มีการพัฒนาเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนของทาง สสว. ก็มี SME Portal หรือ www.smeone.info ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการค้นหาข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย”

ดร.ทวารัฐ กล่าวถึงความสำคัญในการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “นับเป็นความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมกันสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ และยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของผู้ประกอบการ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม