OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

164 | 24 พฤษภาคม 2566
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน กับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้สร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ จัดระบบการเรียนรู้สู่สาธารณะ บริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ตามบทบาทหน้าที่และขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 1) เป็นที่ปรึกษาบริหารงานวิชาการ นวัตกรรม และการจัดการความรู้ร่วมกันสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสาธารณสุข 2) พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลนวัตกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อนำองค์ความรู้นั้นมาเผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบที่น่าสนใจหลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และร่วมกันเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสาธารณะสุขทุกระดับ รวมถึงภาคีเครือข่ายในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด/ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ 3) ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตโดยใช้หลักการการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – based Learning) เพื่อนำไปสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 4) ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และ 5) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านสุขภาพ/ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) อาทิ Online Application, Podcast และระบบ E-Library ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้งานได้ง่าย (User Friendly) มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง“ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ดังนี้ 1) เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลนวัตกรรมของกรมอนามัยไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการเข้าถึงได้ง่าย มีความน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภารกิจหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และ 3) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับให้เป็นนักสื่อสารความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้าน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  กล่าวว่า ในบทบาทของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งตนเองและครอบครัว สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จึงมีแนวทางที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เข้าถึงได้ง่ายถูกต้องทันสมัย และสื่อสารความรู้นั้น ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ

ท้ายนี้ กรมอนามัย เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health Museum ) ภายใต้โครงการ 100 ปีการสาธารณสุข โดยครั้งนี้ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งหมด 8 โซนภายในพิพิธภัณฑ์ ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน
ผอ. OKMD ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023

ผอ. OKMD ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023

รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023 จาก H.E. Arifin Tasrif Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia ที่บาหลี

ข่าวและกิจกรรม