OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

279 | 24 พฤษภาคม 2566
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน กับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้สร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ จัดระบบการเรียนรู้สู่สาธารณะ บริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ตามบทบาทหน้าที่และขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 1) เป็นที่ปรึกษาบริหารงานวิชาการ นวัตกรรม และการจัดการความรู้ร่วมกันสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสาธารณสุข 2) พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลนวัตกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อนำองค์ความรู้นั้นมาเผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบที่น่าสนใจหลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และร่วมกันเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสาธารณะสุขทุกระดับ รวมถึงภาคีเครือข่ายในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด/ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพ 3) ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตโดยใช้หลักการการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – based Learning) เพื่อนำไปสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 4) ส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และ 5) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านสุขภาพ/ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) อาทิ Online Application, Podcast และระบบ E-Library ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้งานได้ง่าย (User Friendly) มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง“ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ดังนี้ 1) เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลนวัตกรรมของกรมอนามัยไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการเข้าถึงได้ง่าย มีความน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภารกิจหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและกลุ่มส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และ 3) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับให้เป็นนักสื่อสารความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้าน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  กล่าวว่า ในบทบาทของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้มีความเห็นว่าการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งตนเองและครอบครัว สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จึงมีแนวทางที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เข้าถึงได้ง่ายถูกต้องทันสมัย และสื่อสารความรู้นั้น ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ

ท้ายนี้ กรมอนามัย เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health Museum ) ภายใต้โครงการ 100 ปีการสาธารณสุข โดยครั้งนี้ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งหมด 8 โซนภายในพิพิธภัณฑ์ ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

รองผู้อำนวยการสบร. และคณะ เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา” 

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน

ข่าวและกิจกรรม