OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

463 | 18 พฤษภาคม 2566
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและนำองค์ความรู้ทำมาหากินมาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารด้วยภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ และวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ กศน. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 51 คน


บรรยายหัวข้อ “เทรนด์อาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” โดย นางสาวอรเลขา เพ็งพริ้ง นักวิชาการอิสระ

เวิร์คชอป “การออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ”

บรรยายและเวิร์คชอป หัวข้อ “อาหารส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญา” โดย รศ. เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และ

ผศ. จักราวุธ ภู่เสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

บรรยายและเวิร์คชอป หัวข้อ “อาหารว่างสร้างสรรค์” โดย อาจารย์ศิวกร ตลับนาค และ 

อาจารย์จักรกฤษณ์ ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

บรรยายและเวิร์คชอป หัวข้อ “อาหารสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา” โดย รศ. เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และ

ผศ. จักราวุธ ภู่เสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม