OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

202 | 18 พฤษภาคม 2566
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและนำองค์ความรู้ทำมาหากินมาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารด้วยภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ และวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ กศน. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 51 คน


บรรยายหัวข้อ “เทรนด์อาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” โดย นางสาวอรเลขา เพ็งพริ้ง นักวิชาการอิสระ

เวิร์คชอป “การออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ”

บรรยายและเวิร์คชอป หัวข้อ “อาหารส่งเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญา” โดย รศ. เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และ

ผศ. จักราวุธ ภู่เสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

บรรยายและเวิร์คชอป หัวข้อ “อาหารว่างสร้างสรรค์” โดย อาจารย์ศิวกร ตลับนาค และ 

อาจารย์จักรกฤษณ์ ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

บรรยายและเวิร์คชอป หัวข้อ “อาหารสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา” โดย รศ. เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และ

ผศ. จักราวุธ ภู่เสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร
OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 
OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร  ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BBL

OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BBL

OKMD และ FTPI ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานด้วยแนวทาง ESG

ข่าวและกิจกรรม