OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จัดประชุม Town Hall Meeting

184 | 18 เมษายน 2566
ผู้อำนวยการ สบร. (นายทวารัฐ สูตะบุตร) ได้จัดประชุม Town Hall Meeting เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566  เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงาน โดยการทำงานต้องเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสูดขององค์กร  ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในหัวข้อ "การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่หวังของขวัญหรือผลประโยชน์ตอบแทน รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงไม่สนับสนุนให้มีระบบอุปถัมภ์ภายในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการที่จะปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 93 คน


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน
“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ บรรยายเปิดงาน Nova Symposium : The Net Zero Carbon Transition ในหัวข้อ Thailand Carbon Ready
OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุน (Fin Lab) ร่วมกับ CMDF จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market)” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวและกิจกรรม