OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

27 | 16 มีนาคม 2566
OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานเปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 


โดยมีนายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบร. และคณะครูเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน เพื่อการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain -based Learning) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะในอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาพื้นที่ "สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง " เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Critical Thinking) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ(Collaboration,Teamwork & Leardership) ฯลฯ ใกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ทั้งนี้ พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็น สนามเด็กเล่นแห่งที่ 2 ของโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ ที่ทาง OKMD จัดทําพื้นที่ทางกายภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "การเล่น" ที่สอดคล้องกับช่วงวัย และคาดหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อนําไปสู่การขยายผล ต่อไป..
ชมภาพบรรยากาศการเปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร ได้ที่นี่

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD x BOI

OKMD x BOI

OKMD เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องบทบาทการทำงานร่วมกับ BOI
"มุมข่าว..เยาวชน" การเรียนรู้เด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร

"มุมข่าว..เยาวชน" การเรียนรู้เด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร

พาไปเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ OKMD Playground ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.OKMD เปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ผอ.OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

ผอ.OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG : การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ประชุมบางกอก กรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ กรุงเทพฯ

ข่าวและกิจกรรม