OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จับมือ วช. เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG

172 | 8 มีนาคม 2566
OKMD จับมือ วช. เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้าสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
7 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ -- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัด “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน” โดยนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะ มุ่งสร้างผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เข้าสู่เศรษฐกิจ BCG เน้น 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ - ธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว และกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร - พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจัดเวิร์คชอปเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG 20 หัวข้อ ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. นี้ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ผสมผสานการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ โดยประเทศไทยต้องนำโมเดลนี้มาใช้ เพื่อให้ไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable  Development Goals–SDGs ขององค์การสหประชาชาติ (UN) และยังสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น”

“วช. จึงได้ร่วมมือกับ OKMD นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะ โดยมุ่งผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมได้มองเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวเศรษฐกิจ BCG ที่กำลังเป็นแนวโน้มของการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประชาคมโลก และนำไปพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เข้าสู่เศรษฐกิจ BCG ใน 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ - ธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว และกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร”
 


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวเสริมว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญของ OKMD คือการส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อยกระดับศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของคนไทย โดยทำหน้าที่กระตุกต่อมคิด และกระตุ้นความอยากรู้ให้สังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญา (Knowledge Society) ซึ่งเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากผลงานของนักวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุนมาตลอด”


“ในปีนี้ วช. และ OKMD จึงร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งในรูปแบบของการจัดทำพอดแคสต์ คลิปองค์ความรู้ การจัดเสวนา หัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ขับเคลื่อนไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการสร้างความยั่งยืน โดยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ตรงกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรายังระดมผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ท่าน มาร่วมจัดเวิร์คชอปเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ที่กำลังเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก คือ 1. กลุ่มธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว และ 3. กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร จำนวน 20 หัวข้อ ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ราชบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมนี้ ไปจนถึง 11 เมษายนนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 300 คน”

ภายในเวิร์คชอปฯ “แบบพาทำ” นี้ ผู้ประกอบการจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะจากทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของตัวเอง รวมทั้งสามารถออกแบบแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับพัฒนาโมเดลใหม่ (Business Model Canvas) เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่บูรณาการระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการและองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติ และนำมาถ่ายทอดผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้กำลังเปลี่ยนงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG นำไปพัฒนายกระดับสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเรามุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการลงมือทำทันทีหลังจากผ่านการอบรม และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”
ชมภาพบรรยากาศการเปิดตัว “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน” ได้ที่นี่

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน
ผอ. OKMD ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023

ผอ. OKMD ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023

รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023 จาก H.E. Arifin Tasrif Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia ที่บาหลี

ข่าวและกิจกรรม