OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมทดสอบตลาด ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารและสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565

50 | 15 กันยายน 2565
กิจกรรมทดสอบตลาด ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารและสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565
วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป จังหวัดอุบลราชธานี

เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยมาช้านาน ทำให้เกิดการสั่งสมภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมและมีวัฒนธรรมอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมอินโดจีนเข้ากับวิถีดั้งเดิม นับเป็น “ต้นทุนท้องถิ่น” ที่สามารถนำมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเติบโต ความมั่งคั่ง และสร้างงานในเศรษฐกิจทุกระดับ จึงดำเนินงานภายใต้แนวคิด  "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มายกระดับและเพิ่มมูลค่าต้นทุนท้องถิ่น โดยนำมาเชื่อมต่อกับนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย องค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 

ในปี พ.ศ. 2565 okmd ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ 5 แนวคิด ได้แก่ 
  1. รวมสุข : เกษตรสุขสันต์ (Happy Farms)  2. Time Garden : อาหารเป็นยา (Pharmacy)


     
  3. ซาว : อาหารอนาคต (Future Foods)


     
  4. แพเลอมูน@จันทร์ดารา : อาหารอุบล: มรดกส่งต่อคุณค่า (Ubon Heritage Foods)  5. วุ้นตาลเมืองอุบล only : อาหารสร้างสรรค์ (Creative Foods)


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม