OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

งานแถลงข่าวกิจกรรมเทศกาลการอ่านและหนังสือกรุงเทพฯ (Read & Learn)

37 | 1 มีนาคม 2566
งานแถลงข่าวกิจกรรมเทศกาลการอ่านและหนังสือกรุงเทพฯ (Read & Learn)
OKMD ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาได้นำแนวคิดเรื่องสมองกับการเรียนรู้ไปพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องสมุด จำนวน 8 แห่ง โดยจัดทำเป็นแคมเปญ “เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” ที่มีรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของห้องสมุดแต่ละแห่ง ถือว่าเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย
  • ครั้งที่ 1 กิจกรรม “นั่งรถไฟไปห้องสมุด” (Trip & Activities) เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับห้องสมุดวัดราชโอรสาราม และซ่อมหนังสือแสนรักที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน
  • ครั้งที่ 2 กิจกรรม “จากกลอนสดถึงแรปเปอร์” (Workshop ภาษา) เรียนรู้ภาษาในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ และวิวัฒนาการภาษาจากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จิรายุ พูนทรัพย์
  • ครั้งที่ 3 กิจกรรม “ก่อร่างสร้างดุสิต ล่องประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรม” (Talk & Play) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการสร้างเมืองจากอดีตผ่านความงามทางด้านสถาปัตยกรรม ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต
  • ครั้งที่ 4 กิจกรรม “เปิดกองบัญชาการลับขบวนการเสรีไทย” (Talk & walk) เรียนรู้ความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยผ่านการเสวนาและการชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทอนุสรณ์
  • ครั้งที่ 5 กิจกรรม “หุ่นยนต์ก็มีหัวใจ เรื่องเล่าของนิทานบนลานหญ้า” (Activity) กิจกรรมสำหรับน้องๆ เด็กเล็ก สนุกกับการเล่านิทานและกิจกรรมหุ่นยนต์ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้รมณีย์ทุ่งสีกัน
  • ครั้งที่ 6 กิจกรรม “แนะให้แนว” (Human Library) กิจกรรมสำหรับน้องๆระดับมัธยม ในการที่จะได้พบปะพูดคุยกับบุคคลหลากหลายอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี
  • ครั้งที่ 7 กิจกรรม “อ่านแล้วเขียน – เรียนรู้ด้วยตนเอง”(Workshop) เรียนรู้กับวิธีคิด วิธีเขียนการเล่าเรื่องของนักเขียนรางวัลซีไรต์ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
ซึ่งที่ผ่านมาทาง OKMD ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และในขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการ “ถอดบทเรียนกิจกรรม Library Alive ทั้ง 7 ครั้ง เพื่อนำผลของกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ มาพัฒนาต่อยอดให้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของสังกัดกรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่เกือบ 30 แห่ง ให้สามารถนำแนวคิด วิธีการ ไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความเป็นอัตลักษณ์ของตนต่อไป

งาน “เทศกาลการอ่านและหนังสือกรุงเทพฯ (Read & Learn)” จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2566

ติดตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในความร่วมมือระหว่าง OKMD และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ที่นี่เร็วๆ นี้

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD x BOI

OKMD x BOI

OKMD เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องบทบาทการทำงานร่วมกับ BOI
"มุมข่าว..เยาวชน" การเรียนรู้เด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร

"มุมข่าว..เยาวชน" การเรียนรู้เด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร

พาไปเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ OKMD Playground ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

OKMD เปิดพื้นที่ เล่น เรียน รู้...OKMD PLAYGROUND ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.OKMD เปิด OKMD PLAYGROUND พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ผอ.OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

ผอ.OKMD กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม BCG

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG : การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ประชุมบางกอก กรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ กรุงเทพฯ

ข่าวและกิจกรรม