OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมกับ NIA ลงนาม MOU การบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัล

268 | 5 ตุลาคม 2565
OKMD ร่วมกับ NIA ลงนาม MOU การบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัล
5 ตุลาคม 2565: สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร - ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัล เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ผ่าน www.thailandinnovationportal.com โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด 4 กระทรวง 9 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ทวารัฐ กล่าวว่า “okmd มีความต้องการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลดิจิทัลในภาคการค้าและการบริการ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย/นวัตกร ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและเงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม และข้อมูลอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ  ผ่านระบบแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมของประเทศไทย และระบบเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ ผ่านระบบการให้บริการข้อมูลเปิด และเพื่อให้เกิดการนำข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน ไปใช้ประโยชน์ในการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านการแสดงผลในรูปแบบ National Innovation Dashboard รวมถึงการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”“โดยการร่วมมือในครั้งนี้ okmd จะมีบทบาทและรับผิดชอบในการดำเนินการสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงาน/เจ้าของข้อมูลด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่มีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และไร้รอยต่อ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์  เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าอันจะพึงมีต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ดร. ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้ายข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม