OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง...เล่น เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” 10 - 11 ก.ย. 65 ณ รร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จ.น่าน

274 | 15 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง...เล่น เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์” ณ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์  จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองในพื้นที่สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมองให้กับผู้บริหาร ครู ในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้พื้นที่ต้นแบบของโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ จ.น่าน เป็นพื้นที่นำร่องในการขยายแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สนามเด็กเล่นฯทางกายภาพและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก มีผู้เข้าอบรมจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยและวัยเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้พัฒนาความสามารถ มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการสมวัย สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง เล่น เรียน รู้กุมารแพทย์ นนธนวนัธท์ สุนทรา อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “สู่โลกกว้าง...การเรียนรู้ของเด็ก”


นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ รักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ สบร. บรรยายในหัวข้อ "เล่นสนาม...สร้างสมอง (สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง)"


นางวันทนา ตั้งแต่ง และนายตฤณภูมิ ชมภู่ ผู้นำการเล่น Play Worker โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ (ต้นแบบสนามเด็กเล่น สพฐ.) บรรยายในหัวข้อ "มาเล่นกันเถอะ : สื่อและเครื่องเล่นเพื่อการเรียนรู้"


อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "การออกแบบการเรียนรู้ในพื้นที่เล่น : STEAM education" พร้อมกับของเล่นวิทย์กับนิทานหรรษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)

วันที่ 10 กันยายน 2565  พิธีการเปิดอบรมในช่วงเช้า โดย นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ รักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ สบร. กล่าวรายงาน นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กล่าวเปิดงาน พร้อมกับ ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง เล่น เรียน รู้ และนายสมชาย นันทเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คณะครูที่เข้าร่วมการอบรม พร้อมแนะนำสถานที่ การบรรยายช่วงเช้า ด้วยหัวข้อ “สู่โลกกว้าง...การเรียนรู้ของเด็ก”โดย กุมารแพทย์ นนธนวนัธท์ สุนทรา อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและการบรรยายในหัวข้อ เล่นสนาม...สร้างสมอง (สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง)  โดย นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ ช่วงบ่ายเริ่มเปิดสมอง...พร้อมเรียนรู้ กับนักจัดการความรู้ OKMD ก่อนจะอบรมเชิงปฏิบัติการ มาเล่นกันเถอะ : สื่อและเครื่องเล่นเพื่อการเรียนรู้ โดย  นางวันทนา ตั้งแต่ง และ นายตฤณภูมิ ชมภู่ผู้นำการเล่น Play Worker โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ (ต้นแบบสนามเด็กเล่น สพฐ.) ต่อด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ในพื้นที่เล่น : STEAM education วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมกับของเล่นวิทย์กับนิทานหรรษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบเทคนิคการเล่าเรื่อ(Storytelling) ทั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้ในพื้นที่เล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ตามฐานต่างของสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง ทั้ง 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานน้ำ อะไรลอย อะไรจม, เด็กจิ๋วทัมเบลินาในดอกไม้กลางบึง, ทุ่นลอยน้ำแสนสนุก  ฐานบ้านนิทาน ปลุกเจ้าหญิงนิทราด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ฐานลานดิน/ลานทราย เมืองพลังงานสะอาด (กังหันน้ำ)


วันที่ 11 กันยายน 2565 เริ่มต้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ในพื้นที่เล่น : STEAM educationโดย  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือกับกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้ในพื้นที่เล่นสำหรับเด็กปฐมวัยตามฐานต่างของสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง ทั้ง 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานลานดิน/ลานทราย เมืองพลังงานสะอาด (กังหันลม) ได้ให้แต่ละกลุ่มทำการทดสอบของเล่นบนลานทราย ฐานบ้านนิทาน  ของเล่นสมดุล ได้ให้แต่ละกลุ่มทำการทดสอบของเล่นบนฐานบ้านนิทาน  และฐานบ้านต้นไม้ การเดินทางของลูกยาง ได้ให้แต่ละกลุ่มทำการทดสอบของเล่นบนฐานบ้านต้นไม้  ภาคบ่ายให้คุณครูลงสำรวจพื้นที่และออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสนามเด็กเล่นผ่านการเล่านิทาน จัดทำโปสเตอร์และนำเสนอการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่สนามเด็กเล่น กลุ่มละ 3-5 นาที และสรุปกิจกรรมพร้อมสะท้อนคิด การนำแนวคิดสู่การปฏิบัติ โดยนางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ รักษาการผู้อำนวยการ    ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3M3FWte

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ผอ.OKMD เข้าพบ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

ข่าวและกิจกรรม