OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

211 | 12 กรกฎาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ 5 แนวคิดการพัฒนา ได้แก่
      • เกษตรสุขสันต์ (Happy Farms)
      • อาหารเป็นยา (Farmacy)
      • อาหารอนาคต (Future Foods)
      • อาหารสร้างสรรค์ (Creative Foods)
      • อาหารอุบล: มรดกส่งต่อคุณค่า (Ubon Heritage Foods)

     จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 5 กลุ่ม


คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้

บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มอาหาร 2565”เวิร์คชอปพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดย รศ. ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา

เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย

เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน
OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ OKMD, TK Park และ Museum Siam ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2565 – 2570)
OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนแนวคิด “อยากรู้ต้องได้รู้” และเท่าทันทุกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ข่าวและกิจกรรม