OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

222 | 23 มิถุนายน 2565
OKMD เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมอาคารการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารถใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก

กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชปรารถดังกล่าว และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) บนพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเปิดให้บริการเมื่อวันที 17 สิงหาคม 2544

หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้ว 9 ปี กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารจำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลิเวอร์ และยังมีนิทรรศการภายนอก ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน
OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

OKMD เข้าพบสื่อมวลชน เร่งเดินหน้าสื่อสารความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

OKMD จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ OKMD, TK Park และ Museum Siam ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2565 – 2570)
OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

OKMD ตอกย้ำพันธกิจ รุกสร้างมาตรฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนแนวคิด “อยากรู้ต้องได้รู้” และเท่าทันทุกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ข่าวและกิจกรรม