OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

92 | 20 เมษายน 2565
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม และภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักตวามถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม พร้อมร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย “ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี (No Gift Policy) รวมถึงการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และยึดถือปฏิบัติ
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก OKMD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวและกิจกรรม