OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. มีนโยบายขอความร่วมมือ งดรับของขวัญ (No Gift Policy)

896 | 25 มกราคม 2565
สบร. มีนโยบายขอความร่วมมือ  งดรับของขวัญ (No Gift Policy)
สบร. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม และภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักตวามถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย "ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี (No Gift Policy)" รวมถึงการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และยึดถือปฏิบัติ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม
ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND

ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND

ส่งมอบพื้นที่สร้างสรรค์ OKMD PLAYGROUND

ข่าวและกิจกรรม