OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. มีนโยบายขอความร่วมมือ งดรับของขวัญ (No Gift Policy)

720 | 25 มกราคม 2565
สบร. มีนโยบายขอความร่วมมือ  งดรับของขวัญ (No Gift Policy)
สบร. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม และภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักตวามถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย "ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี (No Gift Policy)" รวมถึงการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และยึดถือปฏิบัติ

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD: OKMD National Knowledge Center

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD: OKMD National Knowledge Center

OKMD เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของถนนราชดำเนินจากอดีตจวบจนปัจจุบัน จึงพัฒนาถนนสายนี้ให้เป็นย่านการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่สำคัญของประเทศไทย
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

ประกาศ สบร. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
ผอ.OKMD เข้าเยี่ยมสื่อออนไลน์ The Standard

ผอ.OKMD เข้าเยี่ยมสื่อออนไลน์ The Standard

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็น รวมทั้งการติดอาวุธเสริมปัญญาให้กับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

OKMD จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีม “OKMD Playground : A Happy place for Kids” โดยจำลองพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ เล่น เรียนรู้ อย่างสนุกสนาน

ข่าวและกิจกรรม