OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

512 | 24 พฤศจิกายน 2564
วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ การจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ณ เวที Highlight Stage ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า นับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการพัฒนากลไกการเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ในรูปแบบที่สะดวกต่อการเข้าถึง เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย ก่อเกิดการพัฒนาอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

วช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม จึงมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัย การคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้การวิจัย การจัดหมวดหมู่ การพัฒนาสื่อ เผยแพร่ และการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ วช. โดย สบร. เองมีบทบาทภารกิจหลักในด้านการบริหาร และจัดการองค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์ หลากหลาย อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ รวมถึงเป็นต้นแบบแหล่งบริหารองค์ความรู้ รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ในความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานความรู้ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก OKMD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวและกิจกรรม