OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี 2564

140 | 31 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี 2564 ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทาง Email หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อขอรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
รายชื่อผู้รับของที่ระลึกจากการร่วมตอบแบบสอบถามประจำปี 2564 
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,299 บาท 
 1. คุณนฤชา รุ่งเรือง
 2. คุณพิชิต อาศัยผล
 3. คุณวิศัลยา พรเจริญทรัพย์
 4. คุณประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
 5. คุณธนาวดี ลี้จากภัย
Xiaomi สมาร์ทวอทซ์ รุ่น MI Band 5 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,190 บาท 
 1. คุณณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์
 2. คุณพิมพ์พนิต อุ่นโอสถ
Tops Gift Card จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท
 1. คุณกาญจนา พลพิมพ์
 2. คุณปุณณมาศ ม่านทองคำ
 3. คุณสมเกียรติ เรืองสุข
 4. คุณวารดา พุ่มผกา
 5. คุณธนาวา สายหยุด
 6. คุณพัฒนา โตพันธานนท์
 7. คุณกิธิญา สุขประเสริฐ
 8. คุณนงนุช หวลสุวรรณ
 9. คุณหอม วงศ์ไชย
 10. คุณวัชรากรณ์ ถมจอหอ
 11. คุณณัฐญา พละวงษ์
 12. คุณพรชัย พันธุ์วิเศษ
 13. คุณสุภัทรา ตรีแดงน้อย
 14. คุณกนกวรรณ สว่างเนตร
 15. คุณสมใจ  ตั้งหมั่นสุจริต
Starbucks e-voucher จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท
 1. คุณธีระพงศ์ จิโรจน์กุล
 2. คุณสรัลพร พุฒิพัฒนะธำรงค์
 3. คุณพรหมณัฐ ริ้วทอง
 4. คุณช่อทิพย์ เวฬุวนารักษ์
 5. คุณนาตยา หมู่สุขศรี
 6. คุณจรรยาพร สิริสร้างถาวร
 7. คุณกัน เหว่ยเหลียง
 8. คุณปรียาวดี เพ่งพินิจ
 9. คุณเอกชัย แซ่ลิ้ม
 10. คุณวาสนา นิลโสภา
* สำหรับผู้ที่ได้รับของที่ระลึก สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกพร เบอร์ติดต่อ 02-078-3410ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม