OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ OKMD

170 | 25 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ OKMD
ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทาง Email หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อขอรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้มาเป็นอย่างสูง

รายชื่อผู้รับรางวัลจากการร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จาก เว็บไซต์ของ OKMD ประจำปี 2564 รางวัล Tops Gift Card จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
  1. คุณนำพงศ์  ฉิมสุข
  2. คุณนุชนาถ เหล่าสุนทรวณิช
  3. คุณยุพา บุญอินทร์
  4. คุณเสาวลักษณ์ โตประเสริฐ
  5. คุณรัตนาภรณ์ แสนหล้า

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม