OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

1175 | 7 กรกฎาคม 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่านอุทยานความรู้กินได้น่าน เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd เพื่อเป็นแหล่งให้บริการด้านวิชาการที่มุ่งตอบสนองค้นคว้าและการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัย มีพื้นที่ให้บริการ 2 ส่วน ได้แก่


1. พื้นที่ให้บริการเพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน


2. พื้นที่เรียนรู้ที่พัฒนาร่วมกับ okmd ประกอบด้วย


  • พื้นที่ให้บริการความรู้ในรูปแบบ "ศูนย์ความรู้กินได้" โดยบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ จัดทำเป็นสื่อความรู้เพื่อการทำมาหากินที่เหมาะกับบริบทของจัดหวัดน่านในรูปแบบ "กล่องความรู้กินได้" และ "ชั้นหนังสือทำมาหากิน"
  • พื้นที่ให้บริการความรู้ทั่วไป โดย okmd ซึ่งมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงวัยทั้งในรูปแบบที่เป็นเล่ม และส่วนที่เป็น E-Library ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ สื่อการเรียนรู้ชุด "ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน" "วัตถุเล่าเรื่อง" หนังสือเสียง "Audio Book" "เกมส์สร้างสรรค์" TK Online Library และ TK Application

ทั้งนี้ภายในได้จัดแสดงนิทรรศการ “ความรู้ทำมาหากินพื้นถิ่นน่าน” เพื่อสะท้อนถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนน่านข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม