OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

1664 | 20 กันยายน 2559

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ ประจำปี 2559


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดยศูนย์ความรู้กินได้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 เป็นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และวิทยาลัยชุมชน รวม 13 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.สกลนคร สำนักงาน กศน. อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 52 คน ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปจัดการความรู้เพื่อการทำมาหากินและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ซึ่งผู้ที่อบรมได้จัดทำชุดความรู้ทำมาหากินที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่ และนำเสนอชุดความรู้ทำมาหากิน จำนวน 49 อาชีพ โดยแบ่งเป็น 6 หมวดอาชีพ ดังนี้การนำเสนอชุดความรู้ทำมาหากิน โดยนักจัดการความรู้


  • หัตถกรรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์
  • อาหาร
  • เกษตร
  • ธุรกิจบริการ
  • วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
  • สุขภาพ

ทั้งนี้ สบร. ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ความรู้กินได้ จำนวน 13 หน่วยงาน และวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ตามหลักสูตร “ก้าวสู่การเป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่” จำนวน 49 คน

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม