OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

444 | 15 พฤษภาคม 2563
สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม
เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2563 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ( สบร. : OKMD)  ได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผล ประโยชน์ทับซ้อน และยึดหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้   ดังนี้ 
  • โปร่งใส ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลดประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรวจสอบได้
  • พร้อมรับผิด  มีวินัย ถือปฏิบัติและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ให้อยู่ในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร และเคารพต่อกฏหมาย อย่างเคร่งครัด 
  • คุณธรรมการทำงาน  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  • จิตอาสา การใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 
โดยได้ประกาศเผยแพร่ใน www.okmd.or.th และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานและสาธารณะชนได้รับทราบถึงเจตนาความมุ่งมั่นดังกล่าว และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมยึดมั่นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)

    


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม