OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การติดต่องานกับ สบร. และหน่วยงานภายใน ช่วงภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1214 | 21 กรกฎาคม 2564
การติดต่องานกับ สบร. และหน่วยงานภายใน ช่วงภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อให้การติดต่อกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. (OKMD) และหน่วยงานภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากประสงค์​จะติดต่องาน ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือโดยตรง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) 

ที่อยู่

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน)
 saraban@okmd.or.th
 69 อาคาร CMMU ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 10400
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 (NDMI : Museum Siam)
 webmaster@ndmi.or.th   4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 สถาบันอุทยานการเรียนรู้
 (TK park)
 info@tkpark.or.th   999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 17
 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม