OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การติดต่องานกับ สบร. และหน่วยงานภายใน ช่วงภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1310 | 21 กรกฎาคม 2564
การติดต่องานกับ สบร. และหน่วยงานภายใน ช่วงภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อให้การติดต่อกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. (OKMD) และหน่วยงานภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากประสงค์​จะติดต่องาน ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือโดยตรง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) 

ที่อยู่

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
 (องค์การมหาชน)
 saraban@okmd.or.th
 69 อาคาร CMMU ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 10400
 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 (NDMI : Museum Siam)
 webmaster@ndmi.or.th   4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 สถาบันอุทยานการเรียนรู้
 (TK park)
 info@tkpark.or.th   999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 17
 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 กรุงเทพฯ 10330 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม