OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

799 | 19 กรกฎาคม 2562
OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward
                 OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองาน “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่ายสู่สาธารณชน

                 โดย OKMD ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 1. เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 2. การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 3. การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 4. เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพลิ้งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 • การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 • การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 • เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

  ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

  ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

  โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

  การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

  เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

  ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

  ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

  โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

  ข่าวและกิจกรรม