OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1056 | 23 พฤษภาคม 2562
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนและคนวัยทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ

ดร. อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD  กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและคนวัยทำงาน ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดให้มีการอบรมบุคลากรทางการศึกษา และค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อีอีซีขึ้น โดยมุ่งเน้นการอบรมใน 2 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ประกอบด้วยการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกฝนคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎีในห้องเรียนและความต้องการบุคลากรในพื้นที่

   

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี 2. ค่ายเยาวชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อีอีซี หรือ OKMD Innovation Youth Camp โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมไว้อย่างน้อย 900 คน ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพื้นที่อีอีซี จำนวน 300 คน แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 150 คน และหลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม จำนวน 150 คน และกลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่อีอีซี จำนวน 600 คน แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จำนวน 300 คน และหลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม จำนวน 300 คน

ดร.อภิชาติ กล่าวว่า OKMD หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนและคนวัยทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่อีอีซีในครั้งนี้ จะช่วยให้เยาวชน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ตื่นตัว เกิดแรงบันดาลในการพัฒนาตนเอง มองเห็นช่องทางด้านอาชีพ และเตรียมพร้อมตนเองทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อให้สอดรับกับตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงที่ 1  เป็นการอบรมครูผู้สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตพื้นที่อีอีซี ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จ. ชลบุรี  
และช่วงที่ 2 เป็นการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่อีอีซี ระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยในวันที่ 15-16 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 22-23 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี  และวันที่ 29-30 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

E-Workforce Ecosystem Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยสร้างโปรไฟล์เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ

ข่าวและกิจกรรม