OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

1187 | 11 มีนาคม 2562                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ในเรื่อง “การสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม        ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก 
                   นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวีธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน E-Workforce Ecosystem Platform

E-Workforce Ecosystem Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และช่วยสร้างโปรไฟล์เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ

ข่าวและกิจกรรม