OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

1111 | 11 มีนาคม 2562                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร. ในเรื่อง “การสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม  โดยมุ่งหวังว่าจะส่งเสริม        ปลูกฝังทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรในเชิงบวก 
                   นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์  ปิติพานิช  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  ได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  โดยนำกระบวนการออกแบบ Design Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ใช้แก้ปัญหา และการสร้างไอเดียต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักของกระบวนการออกแบบ สร้างวีธีการคิดที่จะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และพร้อมต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม