OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

จุดประกายคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่ธุรกิจ OTOP สร้างสรรค์ | 23 มีนาคม 2558

1538 | 23 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ สบร. เดินหน้าผลักดันคนรุ่นใหม่เสริมทัพอุตสาหกรรม OTOP พร้อมเผย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดสูง ได้แก่


  1. ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
  2. ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
  3. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

โดยเป็นผลของงานวิจัยศึกษาแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ OTOP ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อชี้ช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดเป้าหมาย และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ คุณภาพ และประโยชน์การใช้งาน เป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งนี้ สบร. ได้จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ "จุดประกายคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่ธุรกิจ OTOP สร้างสรรค์" เพื่อชี้ช่องทางให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอนาคตจะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เจาะตลาดเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกหลายราย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อานวยการสานักโครงการและจัดการความรู้ สบร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน





สำหรับกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก 3 ตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคนี้ ได้แก่


  1. คุณศิริวรรณ สุขขี เจ้าของแบรนด์ “สุขขี แฮนดิคราฟท์” ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้านจากเถาวัลย์ ระดับ 5 ดาว ซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงามและคุณภาพสินค้าที่คงทน จนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
  2. คุณศิรัส ตันติยาพงศ์ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ “Yodyoko” (ยอดโยโกะ) แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ โดดเด่นด้วยการนาผ้าไทยมาประยุกต์เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ ปัจจุบันมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์จากการเขียนลายผ้าด้วยมือ
  3. คุณพิสิษฐ์ วีระไวทยะ เจ้าของกิจการ “อะกริไลฟ์” ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์รายแรกๆ ของประเทศไทย และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมะพร้าว จนประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบัน

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญ ที่ทำให้เจ้าของแบรนด์ทั้ง 3 นี้ ประสบความสำเร็จท่ามกลางการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาสินค้า OTOP



สุขขี แฮนดิคราฟท์ “กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีมุมมองที่แตกต่าง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการนาเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งการติดต่อสื่อสารและการผลิตเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ตรงตามทิศทางความต้องการของผู้บริโภค สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสทองในการเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ”




Yodyoko “กาลังและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะช่วยให้ตลาดOTOP ไทยสดใสมากขึ้น เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีศักยภาพในการผนวกเอาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ นาไปผลิตเป็นสินค้าที่มีรูปลักษณ์แปลกใหม่โดนใจผู้บริโภค การสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ไม่เพียงช่วยกระตุ้นตลาดให้เติบโตมากขึ้นจากการแข่งขันพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นสวยงามและมีคุณภาพ แต่ขณะเดียวกันในแง่ของผู้บริโภคเองก็ได้มีตัวเลือกมากขึ้นในการซื้อสินค้าที่สวยงามและมีคุณภาพ”




อะกริไลฟ์ “การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิตอล จาเป็นต้องพึ่งพากาลังจากคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลทิศทางและแนวโน้มความต้องการของตลาด เพื่อนามาพัฒนามุมมองต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนพัฒนารูปแบบหลายครั้ง ในภาพรวมจึง ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก นอกจากนี้การใช้อินเตอร์เน็ตยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสาคัญ ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถช่วยเพิ่มยอดการจาหน่ายและสร้างผลกาไรได้มากขึ้น”




ช่วงบ่ายเป็นการ Workshop ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หัวข้อ "ปั้น OTOP สู่ สินค้านวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น" (OTOP NEXT, The Innovation from Folk Wisdom) โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสาลี รักษาการผู้จัดการส่วนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและจุดเด่นใกล้ตัวเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม