OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ดอกไม้สร้างมูลค่า เพิ่มราคาให้ผลิตภัณฑ์ | EP3

121 ครั้ง
ใครอยากรู้วิธีการสร้างมูลค่าสินค้าที่ทำมาจากดอกไม้
นั้นไม่ยาก เรียนรู้ได้ที่...

กล่องความรู้...สู่โอกาส Health and Beauty
ตอน ดอกไม้สร้างมูลค่า เพิ่มราคาให้ผลิตภัณฑ์