OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

จุดเริ่มต้นธุรกิจโลชั่นจากดอกไม้ | EP1

141 ครั้ง
มารู้จักธุรกิจโลชั่นที่ได้มาจากความงามของดอกไม้
ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปได้ไกลแน่นอน...

กล่องความรู้...สู่โอกาส Health and Beauty
ตอน จุดเริ่มต้นธุรกิจโลชั่นจากดอกไม้