OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สอนวัยรุ่นด้วยความเข้าใจสมอง EP1.

992 ครั้ง
How to teach your teens through BBL : สอนวัยรุ่นด้วยความเข้าใจสมอง  เป็นชุดข้อมูลความรู้ที่เปิดมุมมองใหม่ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวัยรุ่น  ผ่านความเข้าใจกลไกการทำงานของสมอง  หรือที่เรียกกันว่า แนวทาง การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง  (Brain – based Learning : BBL)
Ep 1 Introduction to BBL for teens  : เข้าใจสมองวัยรุ่น  แนะนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง  Brain – based Learning : BBL สำหรับวัยรุ่น  ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการเรียนรู้ของสมอง ทั้ง 6 ประการมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้