OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สอนวัยรุ่นด้วยความเข้าใจสมอง EP2.

798 ครั้ง
How to teach your teens through BBL : สอนวัยรุ่นด้วยความเข้าใจสมอง  เป็นชุดข้อมูลความรู้ที่เปิดมุมมองใหม่ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวัยรุ่น  ผ่านความเข้าใจกลไกการทำงานของสมอง  หรือที่เรียกกันว่า แนวทาง การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง  (Brain – based Learning : BBL)
Ep 2 Guide to BBL for teens: สอนอย่างไรให้วัยรุ่นอยากเรียน นำเสนอสาแหตุหลักของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น พร้อมทั้งแนะนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองวัยรุ่น ที่ครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองพึงตระหนัก อันได้แก่ 1) ความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งมีผลต่อสรีระ อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่น และ 2) พัฒนาการของสมองส่วนอารมณ์ที่รุดหน้าสมองส่วนเหตุผล ส่งผลให้วัยรุ่นมักจะใช้อารมณ์นำเหตุผล  และเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ดังกล่าว  โดยมีแนวทางหลัก 8 ประการ