OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สร้างโอกาสจากกระแสคนรุ่นใหม่ "NEW Gen & Explosive Business Opportunities" (1/5)

1348

สร้างโอกาสจากกระแสคนรุ่นใหม่ "NEW Gen & Explosive Business Opportunities"


Synopsis: โอกาสทองทางธุรกิจจากกระแสไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

โดย ผศ. ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการศูนย์ Casean+