OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

1257
KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD) มีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อนำองค์ความรู้สร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้เศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Economy) ที่จำเป็นต้องพัฒนาการกระจายองค์ความรู้สู่สาธารณะ โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแพร่เนื้อหาองค์ความรู้ให้เข้ากับบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของคนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น OKMD จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ภายใต้กรอบองค์ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพและยกระดับการทำมาหากิน โดยสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน “KNOWLEDGE PLUS”

  

OKMD เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายความรู้และศูนย์รวมองค์ความรู้ (Pool of Knowledge) เพื่อเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้และนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นและสำคัญในศตวรรษที่ 21 ภายใต้เศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowledge Economy) เพื่อยกระดับนวัตกรรมและรูปแบบองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ เช่น องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมต่อไป

 

ดาวน์โหลดอื่นๆ

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

การเผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ
สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์  โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการป้ายรถเมล์ความรู้ โดยความร่วมมือระหว่าง สบร. และ กทม.

ดาวน์โหลด ของ OKMD