OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

BBL Playground สนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

3213

BBL Playground

BBLplayground


แอปพลิเคชันสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง จากงานวิจัยของแผนงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สำนักโครงการและจัดการความรู้ เหมาะสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก นำไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยประถมศึกษา


promote-bbl-playground


แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

"เล่น เรียน รู้"

  1. “สำรวจสนามเด็กเล่นกับจาบฟ้า” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท หลักการเรียนรู้ของสมอง ตลอดจนโครงสร้างและ การทำงานของสมอง
  2. “สนามเด็กเล่น BBL ต้องมีอะไร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสนามเด็กเล่น BBL ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เครื่องเล่น และความปลอดภัย
  3. “เล่นไปกับจาบฟ้า” นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นในสนามเด็กเล่น BBL และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่
  4. “ต้นแบบสนามเด็กเล่น” แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “ต้นแบบ” สนามเด็กเล่น BBL แสดงชื่อและภาพของโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนนั้นๆ ส่วนที่สอง ได้แก่ “เครือข่าย” สนามเด็กเล่น BBL รวบรวมรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศที่นำแนวคิดการจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ไปใช้ขยายผลในโรงเรียน

"สร้างสนามเด็กเล่น BBL"

เกมจำลอง ทดลองสร้างสนามเด็กเล่น BBL เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ผู้เล่นสามารถเลือกเครื่องเล่น และตกแต่งสนามในรูปแบบที่ต้องการ ตลอดจนเลือกกิจกรรมเสริมพัฒนาการ ผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านการคิด (วิทย์-คณิต) ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ และด้านภาษา


ดาวน์โหลดอื่นๆ

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

การเผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ
สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์  โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการป้ายรถเมล์ความรู้ โดยความร่วมมือระหว่าง สบร. และ กทม.

ดาวน์โหลด ของ OKMD