OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

งาน 19 ปี okmd : Thailand Knowledge Landscape

754
07 กันยายน 2566 | เวลา: 13.00 - 15.30 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
งาน 19 ปี okmd : Thailand Knowledge Landscape
ในวันนี้โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเป้าหมายนโยบายระดับชาติประกอบกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการเติบโตและการสร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาบูรณาการเพื่อพัฒนานวัตกรรม สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน okmd ยิ่งเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยพลวัตและการแข่งขันในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการริเริ่มพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ หรือ okmd Knowledge Portal ขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมี การบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และเพื่อบริหารจัดการความรู้ที่จําเป็น ประกอบด้วยกระบวนการในการชี้ชัด รวบรวม แบ่งหมวดหมู่ และประมวลความรู้ รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

okmd  จึงได้จัดงาน 19 ปี okmd : Thailand Knowledge Landscape เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้สาธารณชนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานและกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ Thailand Knowledge Landscape การจัดแสดงนิทรรศการ  How to be an active learner?  การเปิดตัวศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ หรือ okmd Knowledge Portal  การร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาบริการองค์ความรู้

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมในการจัดงานมีดังนี้ 
1) การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ “Thailand Knowledge Landscape” 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการเสวนา เพื่อบอกเล่าและแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ เคล็ดลับ และ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก ในประเด็นหลักได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ที่จำเป็น สำหรับการปรับตัว รวมทั้งผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การจัดแสดงนิทรรศการ  How to be an active learner?
นิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานของ OKMD ที่มีบริการด้านต่างๆ พร้อมวิธีการที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Active Learning Society) รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาจนเป็นทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิต การเรียน และการทำงานได้

3) การเปิดตัวศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ หรือ okmd Knowledge Portal
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานของ okmd ภายใต้ชื่องาน 19 ปี okmd : Thailand Knowledge Landscape  โดยมีประธานในพิธีกล่าวแสดงบทบาทและวิสัยทัศน์ให้สาธารณชนเห็นถึง ความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการยกระดับการเรียนรู้และการบริหาร จัดการองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสําหรับ การเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยพลวัตและการแข่งขันในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2

4) การร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาบริการองค์ความรู้
การร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาบริการองค์ความรู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงและ บูรณาการความร่วมมือระหว่าง okmd และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาบริการด้านความรู้ในอนาคต ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนตลอดทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลายและมีความทันสมัย โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

การพูดคุย ตอบ-ถาม ของผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีประเด็นในการซักถาม ด้านต่างๆ อาทิ ภารกิจและวิสัยทัศน์ของ okmd ในปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์และการใช้งานของแพลตฟอร์มสําหรับการเรียนรู้ออนไลน์ (okmd Knowledge Portal) แนวทางความร่วมมือการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไร 

รับชม LIVE "งาน 19 ปี okmd : Thailand Knowledge Landscape" ย้อนหลัง คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร