OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สั่งจ้างพิมพ์หนังสือ อยากรู้-อยากเห็น 19 ปี แห่งการสร้างความอยากรู้อยากเห็นของ OKMD
25 พฤษภาคม 2566