OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำระบบจัดการแผนที่ความรู้และระบบจัดการองค์ความรู้ใน Value Chain ของประเทศและจัดทำ API เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
10 เมษายน 2566