ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — stem [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

กิจกรรมติดตามผลการพัฒนาครูสะเต็มระดับพื้นฐานในพื้นที่ EEC ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านค่าย วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม : ระดับพื้นฐาน

... เพื่อสร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้มีความรู้และทักษะด้านกระบวนการจัดกิจกรรมตามแนวทางการศึกษา STEM รวมถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โครงการนี้ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน คือ ...
Pages: 1