ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — fft [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Fast Forward Book

Fast Forward Book หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้จากงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว ทั้ง 9 ครั้ง OKMD เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ความรู้เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเหมาะสม โดยทำการศึกษา วิเคราะห์ ถ่ายทอด และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษ ท่ี 21 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คนรุ่นใหม่วัย 15-35 ปี ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ และประชาชนผู้ท่ีสนใจท่ัวไป เพื่อชี้ช่องโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว...
Pages: 1