ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Trend [x]
ผลการค้นหา 31 รายการ

New Gen | ต่อยอดไอเดีย

เพราะคนยุคใหม่คือกลุ่มคนที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ลองมาดูตัวอย่างไอเดียความคิด อาชีพ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่พร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภค แรงงานตลาด และผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เพราะคนยุคใหม่คือกลุ่มคนที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ลองมาดูตัวอย่างไอเดียความคิด อาชีพ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่พร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภค แรงงานตลาด และผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี • LIFESTYLE วิถีชีวิต อาทิ บริการรับส่งซักรีดเสื้อผ้า โรงแรมที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม ทีวีออนดีมานด์ แอปพลิเคชันวางแผนการใช้บัตรเครดิต...

วาดเส้นทางชีวิตด้วยประสบการณ์ | POMME CHAN

หากเอ่ยถึงนักวาดภาพประกอบมากฝีมือ หลายคนคงคุ้นชื่อ Pomme Chan หรือคุณปอม-ธัชมาพรรณจันทร์จำรัสแสงที่ได้ฝากผลงานลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ไว้กับหลายแบรนด์ดังระดับโลก เดินหน้าหาโอกาส ย้อนกลับไปสมัยเป็นนักวาดภาพประกอบใหม่ๆ ยังไม่มีช่องทางในโลกออนไลน์มากขนาดนี้ การจะทำให้คนเห็นผลงานได้นั้น ปอมต้องส่งอีเมลหาลูกค้าเป็นรายคนแล้วค่อยนัดมาเจอกันเพื่อนำผลงานเป็นเล่มให้เขาดู โดยทุกงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ปอมทำสุดฝีมือจนจำนวนงานมากขึ้นคนเห็นงานเยอะขึ้นแล้ววันหนึ่งลูกค้าก็เข้ามาหา ปอมจะถนัดงานที่ลูกค้าให้โจทย์ชัดเจนมา...

เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน | ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ศาสตราจารย์ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีคำแนะนำดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวกับตลาดแรงงานที่กำลังรออยู่ รวมไปถึงแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อตอบรับวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า...

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น "ความเป็นเมือง" สามารถนิยามหรือให้คำจำกัดความได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มุมมองใดหรือข้อมูลอะไรมาอธิบาย เช่น การแบ่งแยกเมืองกับชนบท ตามเขตการปกครองหรือความหนาปน่นของประชากร การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต/บริบทสังคม/วัฒนธรรม/โครงสร้างทางเศรษฐกิจ...

8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่

เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คว้าโอกาสที่มาบนโลกยุคใหม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนบนโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงหลายมิติ เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัลที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เพียงปลายนิ้ว เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา คนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานปัจจุบันซึ่งมีพฤติกรรมคววามคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน...

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสและความคิดสร้างสรรค์นำทางไปสู่ความสำเร็จ พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคให้ทัน มาดูไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้คนในยุคนี้ ขนาดครอบครัวเล็กลง ทำให้ปริมาณและขนาดการซื้อเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยว ความเท่าเทียมกันทางสังคมของผู้หญิง...

9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ 9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่ Digital Access สิทธิเท่าเทียมกันในการใช้อินเทอร์เน็ต Digital Commerce ซื้อขายออนไลน์แบบมีกติกา Digital Communication แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม...

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจใฝ่รู้และรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆ ตัวที่สามารถปรับใช้ พัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้ โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนใบนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้มหาศาล คนในยุคนี้จึงมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาจากแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแฃะเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลทำให้ระบบเครือข่ายความรู้ออนไลน์ขยายฐานความรู้ออกไปอย่างรวดเร็ว...

Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ สังคมสูงวัย โดยทั่วไปนิยามที่หลายหน่วยงานใช้กันเวลาพูดถึงผู้สูงอายุคือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 60 หรือ 65 ปีขึ้นไป และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือปรากฎการณ์ที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด อีกทั้งความเข้มข้นของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังแบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วย รู้หรือไม่ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อย...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next