ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Knowledge City [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดโอกาสทางความคิดไปกับมิติใหม่ ของการขับเคลื่อนสังคมและเมืองอุดมความรู้

... และสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวม ผู้เข้าร่วมงานได้มาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ Knowledge City: Ecosystem and Empowerment องค์ประกอบและโอกาสในเมืองแห่งความรู้ Knowledge Cities: Implications for Thailand เมืองแห่งความรู้ในบริบทของไทย ...
Pages: 1