ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Critical Thinking [x]
ผลการค้นหา 3 รายการ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดให้ทันโลก โดย ทนง โชติสรยุทธ์

... ปรับปรุงงาน การมีทักษะการเรียนรู้และทักษะสร้างนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เน้นจากแนวคิดหลักเรียกว่า 4 C Critical thinking การคิดวิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาเป็น Communication การสื่อสาร พูดและสามารถเข้าใจกัน Corroboration การร่วมกับคนอื่นได้ ...

คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy

Design Thinking (คิดเชิงออกแบบ) เป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน เป็นกระบวนการ ศาสตร์ในการออกแบบ เพื่อแก้ปัญหา ทางด้านนวัตกรรม ภาคธุรกิจ และสังคม Design Thinking คืออะไร? Design Thinking คือ การคิดเชิงออกแบบ คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การคิดเชิงออกแบบนั้นต่างจาก “ความคิดสร้างสรรค์”(creativity) คือ Design Thinking จะคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างประกอบกัน คือ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ “คน” การคิดเชิงออกแบบจึงมีอีกชื่อคือ Human centered design ที่คนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา...

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน

... ออกไปสำรวจสิ่งรอบตัวที่เราเคยคิดว่ามันเป็นปกติ รวมถึงได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราจะถ่ายภาพ Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ หัวใจสำคัญของการคิดวิพากษ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบในการวิพากษ์ ...
Pages: 1