ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Brain-Based Learning [x]
ผลการค้นหา 72 รายการ

เล่มแรกของนักอ่าน

เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน จากสิ่งที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เด็กๆ จึงเริ่มเรียนรู้จากการฟังนิทาน หนังสือสัมผัส...

ก้าวแรกของนักคิดรุ่นจิ๋ว

การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ ต้องอาศัยการสังเกต การลงมือทำ การฝึกซ้ำ...

รู้ทีละขั้น

สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ โดยเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ จากง่ายไปยาก จากเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ...

รู้จริง ต้องลงมือทำ

เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ยิ่งผ่านการ ยิ่งเชี่ยวชาญ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนได้ดีจากการลงมือทำ (Active learning) มากกว่า การนั่งฟังครูบรรยายเพียงอย่างเดียว (Passive learning) เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก...

เข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำ

สมองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ เด็กต้องได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ต้องทำคู่ขนานกันไป...

แก้ปัญหาได้ คือ สุดยอดปัญญา

เมื่อเด็กประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้วยตนเองจะเกิดกำลังใจ สมองจะหลั่งสารแห่งความสุข (endorphin) สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต เด็กต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเองจากง่ายไปหายาก...

ร่างกาย ด่านแรกการรับรู้

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงควบคู่กันไป สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ประสาทสัมผัสรับรู้และการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง...

ความสนุกปลุกปัญญา

ก่อนการเรียนรู้ของเด็ก ต้องเปิด สมองส่วนอารมณ์ ด้วยกิจกรรมที่ให้ความสุข สนุกสนาน สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อ สมองส่วนอารมณ์ (limbic system) ได้รับการกระตุ้น ในเด็กเล็กสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ยังพัฒนาไม่เต็มที่ การบังคับให้เด็กเรียนจะไม่ได้ผล...

ตั้งใจก็รู้ได้ ไม่ตั้งใจยิ่งรู้ลึก

สมองเรียนรู้ได้แบบตั้งใจเมื่อถูกบังคับ และเรียนรู้ได้แบบไม่ตั้งใจเมื่ออารมณ์ดีและมีความสนใจในสิ่งนั้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ได้แบบตั้งใจเมื่อถูกบังคับ และเรียนรู้ได้แบบไม่ตั้งใจเมื่ออารมณ์ดีและมีความสนใจในสิ่งนั้น เมือสมองส่วนอารมณ์...

สามเหลี่ยม เตรียมพร้อม

สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมอะไรบ้าง สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความพร้อมด้านอารมณ์ ด้านความรู้ และพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมองซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง...
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next