ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Brain-Based Learning [x]
ผลการค้นหา 72 รายการ

เรื่องจริงสะกิดจอ: อยากรู้จริง ต้องลองทำ

อยากรู้จริง ต้องลองทำ การเลี้ยงดูลูกวัย (3 - 6 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง คลิปจากผู้ชมรายการ การเลี้ยงดูลูกวัย (3 - 6 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง

อย่าปล่อยเด็กโดดเดี่ยวในจักรวาล

ต้องรู้เท่าทันและปรับตัวเพื่อเตรียมลูกให้รับมือกับสังคมปัจจุบันให้ทันท่วงที สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป พ่อแม่ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ในสังคมเมื่อลูกเติบโตขึ้น แต่บ่อยครั้งที่เราหลงลืมไปว่าสังคมกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและแตกต่างกับสมัยที่พ่อแม่เป็นเด็กอย่างสิ้นเชิง...

ร่วมก๊วน ... ขบวนการเรียนรู้

การมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมาก สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป เด็กไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยบริวารแวดล้อม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมาก...

ความรอบรู้ ... อยู่ในบรรยากาศ

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ย่อมช่วยให้สมองรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ทั้งในยามที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ย่อมช่วยให้สมองรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น...

ของเล่นของลูก

สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของสมอง สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของสมอง สมองเด็กเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กจึงควรเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทุกช่องทาง...

เล่มนี้ ... หนูชอบ

หนังสือเล่มแรกของลูกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป หนังสือเล่มแรกของลูกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจพิถีพิถันให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือภาพและหนังสือสัมผัสที่เหมาะสม...

BBL รู้โดยธรรมชาติ

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ...

ลูกของเรา ... เรียนรู้แบบไหน

การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบ จะช่วยให้เด็กค้นพบความถนัดในการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองทุกสมองมีศักยภาพการเรียนรู้เท่าเทียมกัน แต่ความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนั้น...

เรียนทีละตอน สอนทีละขั้น

สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง...

ศิลปะของศิลปินน้อย

ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็นออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบความคิดของตนเองว่าถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปอย่างไร
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next