ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เกษตรกรรม [x]
ผลการค้นหา 4 รายการ

น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นหลายชนิด มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้บริโภค น้ำมันงาสกัดเย็นด้วยพลังงานน้ำบ้านสบสอย จ.แม่ฮ่องสอน “งา” เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญขึ้นทุกปี เพราะเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถปลูกขึ้นง่าย ลงทุนน้อย ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อนและหลังการทำนา หรือหลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงาทำได้ทั้งในพื้นที่ที่เป็นไร่หรือเป็นนาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น...

ชา DIY

ปัจจุบันประชาชนนิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมดื่มชาในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งเกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การปลูกชาพันธ์ดี หมู่บ้านรักไทยและหมู่บ้านคาหาน นอกจากจะเป็น แหล่งปลูกชาพันธุ์ดี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ภูมิทัศน์ในไร่ชาที่สวยงามยังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลงใหลชื่นชอบธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องจึงสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีแล้ว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีการปลูกสมุนไพร...

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนทำให้เกิดโครงการรับจำนำข้าว จากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนา จึงเกิดผลทำให้ชาวนาไทยหันไปปลูกข้าวเบาหรือข้าวอายุสั้นเพื่อเร่งผลผลิตให้ ทันเพียงพอต่อรอบการรับจำนำ ข้าวไรซ์เบอรี่ (riceberry) ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีรสสัมผัสนุ่มนวล สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยควรปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและผลลิตไปจำหน่ายได้ในราคาสูง ไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ในอัตราปานกลาง...

การผลิตผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศลาว มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ธรรมชาติงดงามและเป็นแหล่งต้นน้ำน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดน่านใช้สารเคมีเพื่อการผลิตสินค้าทางเกษตรเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะส่งผลให้พืชอาหารมีการปนเปื้อนสารพิษแล้ว ผู้ปลูกยังได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น การทำเกษตรทางเลือก หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ในกระบวนการผลิตพืชอาหารของจังหวัดน่าน
Pages: 1