ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สร้างชุมชนการเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

TK DreamMakers โครงการเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย มุ่งให้เยาวชนกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-25 ปี ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต อันจะนำไปสู่การทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจผู้คนรอบตัว ที่มีมุมมองและสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง...
Pages: 1