ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — กรัตุกต่อมคิด [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ คือ การท่องเที่ยวโดยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือพายเรือ เพื่อสัมผัสชีวิตชุมชนที่ได้ไปเยี่ยมเยียน เปิดโอกาสให้ชีวิตได้ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติและใช้ชีวิตให้ช้าลง กินอยู่เรียบง่าย ในการขับเคลื่อนรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวสนใจโดยอาศัยกลไกการตลาด จึงได้จัดทำต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดน่าน...
Pages: 1