OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เรียนรู้ ปรับตัว กับทักษะแห่งอนาคต

9779 | 7 กันยายน 2564
เรียนรู้ ปรับตัว กับทักษะแห่งอนาคต
01
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ทักษะการทำงานแบบเก่าอาจใช้ไม่ได้สำหรับการทำงานในอนาคต ผู้ที่สามารถปรับตัวโดยใช้ทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถปรับการทำงานได้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 
02
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะมีทั้งการเรียนรู้ในวิชาแกนและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษใหม่ ซึ่งสามารถใช้ในโลกของการทำงานและการดำรงชีวิตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเรียนรู้ตลอดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูและผู้ปกครองจึงมีส่วนในการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับเด็กในยุคนี้ 

03
สำหรับการเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ก็ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดประยุกต์กับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสาระวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นองค์ความรู้ที่พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ควรรู้ทั้งสิ้น

  

04
อีกกลุ่มทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน AI และเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามามีบทบาทในการทำงานและการใช้ชีวิตของคน ทักษะที่จำเป็นที่จะช่วยให้มนุษย์ทำงานฉีกกรอบไปจาก AI ได้นั่นก็คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต นอกจากนั้น ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมยังประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหารวมทั้งการสื่อสารและความร่วมมือทำงานที่จะช่วยตอบโจทย์การทำงานในอนาคตและฝึกการทำงานแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นทีมด้วย

 

05
ทักษะสำคัญในยุคนี้ที่เป็นยุคดิจิทัลคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้น ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้และรับข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวควบคู่ไปกับมีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่งทักษะเหล่านั้นได้แก่ ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

06
นอกจากทักษะที่ช่วยพัฒนาด้านต่างๆ แล้ว อีกกลุ่มทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กในยุคนี้ก็คือ ทักษะชีวิตและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้กำกับดูแลตัวเองให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดได้ ทักษะด้านสังคมและทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมถึงภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

 

ขอบคุณข้อมูล:
  • หนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (ฉบับแปลภาษาไทย โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิปจิตตฤกษ์) 
  • หนังสือ รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)