OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD กับภารกิจการจัดการความรู้

5196 | 29 สิงหาคม 2561
OKMD กับภารกิจการจัดการความรู้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD มีภารกิจสำคัญในการจัดการความรู้ และได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าในการนำแนวคิด ทฤษฎี และความรู้ที่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาบริหารจัดการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการรวบรวม ประมวล และจัดระเบียบความรู้ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบความรู้สำหรับเผยแพร่และนำไปสูการใช้ประโยชน์ของประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ โดยนำกระบวนการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา (KM for Development) มาปรับใช้ดังนี้
  • การบ่งชี้และระบุแหล่งความรู้ (Knowledge Identifying and Locating)
  • การนำเสนอความรู้ (Knowledge Storing and Validating) รวมถึงการจัดเก็บและการจัดการเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน
  • การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและกาลเทศะ
  • การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transferring) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล ทั้งที่ผ่านสื่อต่างๆ และการแลกเปลี่ยนโดยตรง
  • การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ (Knowledge Reusing) รวมถึงการรับเอาความรู้ไปใช้และปรับใช้เพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้ และการทดลองนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์และบริบทต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
บทบาทและหน้าที่หลักของ OKMD เน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่

O : Opportunity การให้โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านวิชาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ การออกแบบบริการ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างการรับรู้ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

K : Knowledge การรวบรวมองค์ความรู้ สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การชี้ชัด การรวบรวม การประมวล การจัดหมวดหมู่ การพัฒนาต้นแบบความรู้ และการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ

M : Management การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนกระบวนการที่ช่วยให้ประชาชนนำความรู้และทักษะความชำนาญมาบูรณาการใช้ร่วมกับความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้ใหม่ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุน

D : Development การพัฒนาต้นแบบในการจัดทำสื่อ และกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การพัฒนาสื่อ และการพัฒนากิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)